ប្រធានគណៈឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅអេហ្ស៊ីប

ប្រធានគណៈឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅអេហ្ស៊ីប

២៧ ឧសភា ២០១៨ (22:16)

គណៈប្រតិភូបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដឹកនាំដោយប្រធានគណៈឃោសនា និងអប់រំមជ្ឈឹម លោក Vo Van Thuong អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅអេហ្ស៊ីប ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ។

go top