វៀតណាមមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

វៀតណាមមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

១៦ កញ្ញា ២០១៨ (20:55)

កប.អនឡាញ - យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNWTO) បានឱ្យដឹងថា ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោម១០ប្រទេសលើពិភពលោក ដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

go top