ខេត្ត Quang Binh បង្ហាញផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី “រកឃើញរូង Vom - រូង Gieng Vooc ”

ខេត្ត Quang Binh បង្ហាញផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី “រកឃើញរូង Vom - រូង Gieng Vooc ”

២៦ តុលា ២០១៨ (06:57)

ផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មី “រកឃើញរូង Vom - រូង Gieng Vooc ” នៅតំបន់សួនឧទ្យានជាតិ Phong Nha – Ke Bang នៃខេត្ត Quang Binh ទើបនឹងបានបង្ហាញជាសាធារណចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨។

go top