បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ

បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ

២៧ ឧសភា ២០១៨ (22:16)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា នៅឯវិថីដើរជុំវិញបឹង Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយ មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយក្រោមប្រធានបទ "ហាណូយក្នុងរង្វង់ដៃរបស់មិត្តអន្តរជាតិ" ។

go top