បើកតួរទេសចរណ៍ទស្សនាភូមិបុរាណ Dong Son

បើកតួរទេសចរណ៍ទស្សនាភូមិបុរាណ Dong Son

៣ មិនា ២០១៩ (19:20)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២ ខែមីនា តួរទេសចរណ៍ទស្សនាភូមិបុរាណ Dong Son (នៅទីក្រុង Thanh Hoa ខេត្ត Thanh Hoa) ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ។

go top