វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រឡងវិទ្យាសាស្រ្តវ័យក្មេងអន្តរជាតិ

វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងការប្រឡងវិទ្យាសាស្រ្តវ័យក្មេងអន្តរជាតិ

១៣ ធ្នូ ២០១៨ (16:13)

កប.អនឡាញ - ក្រុមវៀតណាមទើបតែបានបញ្ចប់ការប្រឡងវិទ្យាសាស្រ្តវ័យក្មេងអន្តរជាតិ (IJSO) លើកទី១៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាធារណរដ្ឋ Botswana។

go top