បេក្ខសិស្សវៀតណាម ៦ នាក់ទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ

បេក្ខសិស្សវៀតណាម ៦ នាក់ទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ

១៤ កក្កដា ២០១៨ (16:17)

កប.អនឡាញ - ការប្រឡងអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិលើកទី៥៩ ឆ្នាំ២០១៨ ទើបតែបញ្ចប់នៅប្រទេសរូម៉ានី។

go top