ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

១៦ កញ្ញា ២០១៨ (20:55)

កប.អនឡាញ - គម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យបើកទូលាយ ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាម ជាគំរោងមួយដែលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងបុព្វហេតុធ្វើកំណែទម្រង់ និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលរបស់ ទីក្រុងហូជីមិញ។

go top