ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យានិងពត៌មានវិទ្យា

ប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យានិងពត៌មានវិទ្យា

២៦ ឧសភា ២០១៨ (21:34)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៤ ឧសភា មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងហាណូយ បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យអក្សរ Slav និងពិធីប្រគល់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំឲ្យជ័យលាភីក្នុងការប្រឡង Olympic ភាសារុស្ស៊ី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យានិងពត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ២០១៧។

go top