ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាមនៅវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាមនៅវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

១៨ វិច្ឆិកា ២០១៨ (20:44)

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាមទី២០ ខែវិច្ឆិកា។

go top