និស្សិតជាង ៥០ នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ NVC របស់ជប៉ុន

និស្សិតជាង ៥០ នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ NVC របស់ជប៉ុន

២៥ កុម្ភៈ ២០១៩ (20:48)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃ២៤ ខែកុម្ភៈ មជ្ឈមណ្ឌលជួយគាំទ្រសិស្ស និងនិស្សិតទីក្រុងហូជីមិញសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ Niigata របស់ជប៉ុន (NVC) បានប្រគល់អាហារូបករណ៍ NVC ឲ្យនិស្សិត ៥២ នាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ ២០,០០០ JPY សម្រាប់ម្នាក់ៗក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៨ - ២០១៩។

go top