ទីក្រុងហាណូយរៀបចំពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារឆ្នាំ២០១៨

ទីក្រុងហាណូយរៀបចំពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារឆ្នាំ២០១៨

២៦ សីហា ២០១៨ (19:57)

កប.អនឡាញ - មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា ទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយបានធ្វើផែនការដើម្បីរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យពិធីឧទ្ទេសនាមម្ហូបអាហារទីក្រុងហាណូយឆ្នាំ២០១៨ នៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះ។

go top