លើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈនៃការធ្វើគ្រឿងស្មូនប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចាម

លើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈនៃការធ្វើគ្រឿងស្មូនប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចាម

១០ ធ្នូ ២០១៨ (20:57)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ នៅខេត្ត Ninh Thuan ក្រសួងវប្បធម៍ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ninh Thuan នៅភាគកណ្តាលវៀតណាម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិស្តីពី "ការអភិរក្ស និងការលើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈនៃការធ្វើគ្រឿងស្មូនប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចាម។

go top