ទីក្រុងហូជីមិញជម្រុញទេសចរណ៍ជាមួយឥណ្ឌា

ទីក្រុងហូជីមិញជម្រុញទេសចរណ៍ជាមួយឥណ្ឌា

២១ មិនា ២០១៩ (22:48)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឥណ្ឌាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាសំដៅជម្រុញទេសចរណ៍ឥណ្ឌាក្រោមប្រធានបទ “មកដល់ឥណ្ឌាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំ២០១៩” ដោយមានការចូលរួមរបស់សហគ្រាសទេសចរណ៍វៀតណាម និងឥណ្ឌាចំនួន៥០។ ឥណ្ឌាបានល្បីឈ្មោះដោយបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្ត សាសនា ធម្មជាតិ និងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន៣៧។

go top