ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Ben Thanh បានជាប់លំដាប់ទី ១០ ក្នុងចំណោមសហគ្រាសល្អនៅអាស៊ី

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Ben Thanh បានជាប់លំដាប់ទី ១០ ក្នុងចំណោមសហគ្រាសល្អនៅអាស៊ី

១៨ កញ្ញា ២០១៨ (21:56)

កប.អនឡាញ - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្ដរជាតិ និងពិធីប្រគាល់រង្វាន់អាស៊ី- Asia Awards 2018 ដែលរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Ben Thanh បានជាប់លំដាប់ទី ១០ ក្នុងចំណោមសហគ្រាសល្អនៅអាស៊ី។

go top