អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងឯកភាពបង្កើតថវិការរួមរបស់ Eurozone

អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងឯកភាពបង្កើតថវិការរួមរបស់ Eurozone

២០ មិថុនា ២០១៨ (21:52)

នាថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា អាល្លឺម៉ង់ និងបារាំងបានឯកភាពកសាងថវិការួមនៃតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ (Eurozone) ដោយមានភារកិច្ចជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគ ក្នុងប្លុកក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩។

go top