ប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសុភមង្គលបំផុតនៅលើពិភពលោក

ប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសុភមង្គលបំផុតនៅលើពិភពលោក

២២ មិនា ២០១៩ (20:43)

ប្រទេសហ្វាំងឡង់ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានសុភមង្គលបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ខណៈដែលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមាន «សុភមង្គលអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក»។

go top