សាធារណៈមតិអន្តរជាតិវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េ

សាធារណៈមតិអន្តរជាតិវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េ

២៨ មេសា ២០១៨ (21:29)

នាថ្ងៃទី ២៧ មេសា បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំ និងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកបានស្វាគមន៍សន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េជាប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺជំហានមួយដែលឆ្ពោះទៅសន្តិភាព ប៉ុន្តែក៏បានសម្តែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការសាកល្បងខាងមុខដែរ។

go top