មានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតជាង២០០នាក់ ក្នុងការលិចសាឡាងនៅប្រទេស Tanzania

មានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតជាង២០០នាក់ ក្នុងការលិចសាឡាងនៅប្រទេស Tanzania

២៣ កញ្ញា ២០១៨ (21:34)

យោងតាម​សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេស Tanzania នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា បានផ្សព្វផ្សាយថា មានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតបាន​កើន​ឡើងដល់ ២០៧ នាក់ ក្នុងឧប្បត្តិវហេតុលិចសាឡាង MV Nyerere នៅប្រទេស Tanzania ដែលកើតឡើងកាល​ពី​២ថ្ងៃមុន។

go top