ប្រធានាធិបតីបារាំងអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអឺរ៉ុប

ប្រធានាធិបតីបារាំងអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអឺរ៉ុប

១៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ (19:11)

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានអំពាវនាវឱ្យបង្កើត សម្ព័ន្ធភាពបារាំង - អាល្លឺម៉ង់ថ្មី ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់អឺរ៉ុបឲ្យមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងរាល់ការសាកល្បងគ្រប់រូបភាពនាពេលអនាគត។

go top