ការផ្ទុះនៅមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងប៉ារីសពាន់ព័ន្ធនឹងការធ្លាយឧស្ម័នហ្គាស

ការផ្ទុះនៅមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងប៉ារីសពាន់ព័ន្ធនឹងការធ្លាយឧស្ម័នហ្គាស

១៣ មករា ២០១៩ (22:58)

មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៤៧ នាក់ត្រូវរងរបួស ក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន ១០ នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

go top