វៀតណាមបន្តស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីផ្សារទាក់ទាញការវិនិយោគជួរមុខនៅអាស៊ី

វៀតណាមបន្តស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីផ្សារទាក់ទាញការវិនិយោគជួរមុខនៅអាស៊ី

១៦ មករា ២០១៩ (20:42)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំ២០១៩ គឺជាឆ្នាំទី២ បន្តបន្ទាប់ដែលវៀតណាមស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីផ្សារទាក់ទាញការវិនិយោគជួរមុខនៅអាស៊ី។

go top