ចាប់ផ្ដើមគម្រោងវិនិយោគស្ដីពីថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្មវៀតណាម

ចាប់ផ្ដើមគម្រោងវិនិយោគស្ដីពីថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្មវៀតណាម

២៦ ឧសភា ២០១៨ (21:34)

កប.អនឡាញ - ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមទើបតែសហការជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KOICA) រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោង “ជម្រុញការវិនិយោគសម្រាប់សំចៃនិងប្រសិទ្ធភាពថាមពលលើវិស័យឧស្សាហកម្មវៀតណាម”។

go top