រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ដើម្បីទាក់ទាញទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស

រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ ដើម្បីទាក់ទាញទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស

២២ កុម្ភៈ ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយទាក់ទាញទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស​ (FDI) ​ចូលមកវៀតណាម (ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៧) គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់ប្រទេស វៀតណាម ក្នុងការទាក់ទាញ FDI មានការផ្លាស់ប្តូរដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើង ហើយសហគ្រាស FDI ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ។

go top