សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គម និងធានារ៉ាប់រងសុខភាព

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គម និងធានារ៉ាប់រងសុខភាព

១៨ មេសា ២០១៨ (20:24)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ មនុស្ស​សាស្ត្រ និងផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាមបានរៀបចំសិក្ខាលាលា “ផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គម និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រោមប្រធានបទ សភាពជាក់ស្តែង និងដំណោះស្រាយ ដើម្បីលើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាព”

go top