វេទិកាសហប្រតិបត្ដិការវៀតណាម-បារាំងស្ដីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃ និងចីរភាព

វេទិកាសហប្រតិបត្ដិការវៀតណាម-បារាំងស្ដីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃ និងចីរភាព

៥ កក្កដា ២០១៨ (17:28)

កប.អនឡាញ- កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបារាំងបានសហការជាមួយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញរៀបចំ “វេទិកាសហប្រតិបត្ដិការវៀតណាម-បារាំងស្ដីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃនិងចីរភាព”។

go top