ពួតដៃគ្នាថែរក្សា និងការពារធនធានទឹក

ពួតដៃគ្នាថែរក្សា និងការពារធនធានទឹក

២៣ មិនា ២០១៩ (19:46)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២២ មីនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានបានរៀបចំមីទិញសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងទិវាទឹកពិភពលោក និងបើកសប្តាហ៍ទឹកអន្តរជាតិនៅវៀតណាម -VACI ឆ្នាំ២០១៩។

go top