ស្វែងរកទិសដៅសម្រាប់សហគ្រាសលក់រាយក្នុងស្រុក

ស្វែងរកទិសដៅសម្រាប់សហគ្រាសលក់រាយក្នុងស្រុក

២៧ ឧសភា ២០១៨ (22:16)

កប.អនឡាញ - នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "តួនាទីរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងសហគ្រាសក្នុងការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម" ។

go top