ទំហំនាំចេញត្រីត្រាសម្រេចបាននូវកម្រិតឯតទគ្គកម្ម

ទំហំនាំចេញត្រីត្រាសម្រេចបាននូវកម្រិតឯតទគ្គកម្ម

១៤ មករា ២០១៩ (21:40)

បញ្ចប់ឆ្នាំ២០១៨ ទំហំនាំចេញត្រីត្រារបស់វៀតណាមសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ២,៣ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក។ នេះជាកម្រិតឯតទគ្គកម្ម ដោយកើនឡើង ២០% បើធៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញ។

go top