វេជ្ជបណ្ឌិតអាណិកជនវៀតណាមត្រួតពិនិត្យជំងឺ ផ្ដល់ឱសថដោយឥតគិតថ្លៃជូនចំពោះជនក្រីក្រកម្ពុជា

វេជ្ជបណ្ឌិតអាណិកជនវៀតណាមត្រួតពិនិត្យជំងឺ ផ្ដល់ឱសថដោយឥតគិតថ្លៃជូនចំពោះជនក្រីក្រកម្ពុជា

១២ ឧសភា ២០១៨ (21:22)

នាថ្ងៃទី១២ ឧសភា នៅសាលាវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាំការដូង ខេត្តកែបរបស់កម្ពុជា ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតអាណិកជនវៀតណាមមកពីមន្ទីរពេទ្យចាក់អង្រែបានសហការជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជានានា រៀបចំការពិនិត្យជំងឺ ផ្ដល់ឱសថដោយឥតគិតថ្លៃ និងជូនអំណោយចំពោះជនរួមជាតិអាណិកជនវៀតណាមនិងជនកម្ពុជាក្រីក្រជាង១ពាន់នាក់នៅលើភូមិភាគខេត្ត។

go top