ពិធីឧទ្ទេសនាមផលិតផលនៃពាណិជ្ជសញ្ញា Rang Dong របស់វៀតណាមដល់ទីផ្សារកម្ពុជា

ពិធីឧទ្ទេសនាមផលិតផលនៃពាណិជ្ជសញ្ញា Rang Dong របស់វៀតណាមដល់ទីផ្សារកម្ពុជា

២០ មិនា ២០១៩ (21:42)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា នៅរាជរដ្ឋធានីភ្នំពេញ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនអំពូលភ្លើងនិងបំពង់ទឹកក្តៅ Rang Dong របស់វៀតណាមបានរៀបចំពិធីឧទ្ទេសនាមផលិតផលថ្មីដល់អតិថិជនកម្ពុជា។

go top