សាលារៀនវៀតណាមនៅបឹងទន្លេសាប

សាលារៀនវៀតណាមនៅបឹងទន្លេសាប

១៨ កុម្ភៈ ២០១៨ (22:10)

កប.អនឡាញ - បឹងទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រាង្គប្រាសាទមានសាលាបឋមសិក្សាវៀតណាមមួយដ៏ពិសេស។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូរសំលេងអានមេរៀនលាន់ចេញពីសាលារៀនលើបឹងទន្លេសាបនេះ។

go top