កិច្ចការបរទេសពហុទិសរួមចំណែកជួយជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងបង្កើនកំលាំងសរុបរបស់វៀតណាម

កិច្ចការបរទេសពហុទិសរួមចំណែកជួយជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងបង្កើនកំលាំងសរុបរបស់វៀតណាម

១៥ មករា ២០១៩ (21:17)

កប.អនឡាញ - កិច្ចការបរទេសពហុទិស គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានសាងគ្រឹះដោយប្រធានហូជីមិញតាំងពីថ្ងៃដំបូងបង្អស់នៃការបង្កើតប្រទេស និងការរីកលូតលាស់ឆ្លងកាត់គ្រប់ដំណាក់កាល។

go top