លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឲ្យក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ  ទទួលបន្ទុកចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានក្នុងគម្រោងនេះ ទន្ទឹមនេះ បញ្ជាណែនាំតំបន់មូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមបែបបទវិនិយោគ ដែលបានចែងក្នុងច្បាប់វិនិយោគ និងអនុក្រិតលេខ ១៣៦/២០១៥/ND-CP ចុះថ្ងៃទី៣១ ធ្នូរ ឆ្នាំ ២០១៥។  ក្រសួង កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាខេត្ត ក្រុង  ដែលទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីដើមទុននេះ ត្រូវតែបំពេញបែបបទវិនិយោគឲ្យស្របតាមការកំណត់ ព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ដើមទុន ប្រកបដោយមានតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធិភាព។

leftcenterrightdel
                         ប្រភពដើមទុនវិនិយោគត្រូវធានាត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាព

បកប្រែដោយ Van Hoa