អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋស្ដីទី

អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋស្ដីទី

២៤ កញ្ញា ២០១៨ (21:11)

កប.អនឡាញ - អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ត្រូវបានជ្រើសតាំងឱ្យកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋស្ដីទី។

go top