វៀតណាមត្រៀមខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២០

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២០

២៣ មិនា ២០១៩ (19:46)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Pham Binh Minh បានដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទីពីរ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ ស្តីពីការត្រៀមរៀបចំ និងការអនុវត្តតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២០។

go top