17 - 07 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
26,5 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
27 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
27,8 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,920.4117,208.56
EUR26,721.4427,040.58
GBP30,150.0430,633.03
JPY201.26206.54
USD23,01023,080
KHR506655
go top