23 - 03 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
25 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
27 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,379.5516,658.39
EUR26,262.1326,999.14
GBP30,185.1130,668.48
JPY203.88212.37
USD23,15523,255
KHR501501
go top