25 - 09 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
26 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,825.6117,111.95
EUR27,288.3827,613.98
GBP30,616.9231,107.05
JPY204.39213.21
USD23,29023,370
KHR501501
go top